2003 ינואר
שבט תשס"ג
חברותא - איגרת מס, 10
"באין חזון ייפרע עם", משלי כ"ט:י"ח.
 
 
 


בחירות תשס"ג
28 בינואר 2003 

אי-הוודאות אופפת הכל. הכל נבלע באירועי השעה - עירק, הטרור, המיתון וקלקול המידות במערכת הציבורית.
חרף כל הקושי שבדבר, אנחנו בחברותא מציעים לכם לגשת לקלפי מתוך פרספקטיבה רחבה יותר.
לחשוב בטרם תחליטו בעד איזו מפלגה תצביעו. אין להסתנוור מן הברק האישי של המועמדים, אלא יש לבחון
את המדיניות בה נקטה המפלגה בפועל.
כיצד נקדם את המפעל הציוני - מדינה יהודית ודמוקרטית?
אין אנחנו נוקטים עמדה מפורשת - בעד או נגד איזו מפלגה ציונית כדאי להצביע. אולם, אנחנו מזהירים מפני
הצבעה בעד מפלגה שדואגת במוצהר רק לעניין מסוים או לסקטור ציבורי מסוים. אך בגילוי הדעת שלנו באיגרת
הזאת ובעפיפית (כרוז) המצורפת אנחנו מציעים את הסוגיות העומדות מעבר לשאלות השעה. ניסחנו את העפיפית
בשיתוף עם המרכז לפלורליזם יהודי.
אנחנו מבקשים את עזרתכם בחלוקת העפיפית בקרב חוגים רחבים: ידידים, שכנים, מקומות ציבוריים.
הזמן קצר.
כדי לקבל עפיפיות להפצה התקשרו אל מיכאל: -922046
אפשר לפנות גם בדואר אלקטרוני: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
דוגמה של העפיפית מצויה בידיכם.
נשלח לכם עפיפיות להפצה ככל שתבקשו: 25, 50, 100 או יותר.
בהצלחה לכולנו
בשם ועד העמותה - חברותא חזון לישראל
מיכאל לבני, יושב ראש העמותה
גילוי דעת של "חברותא - חזון לישראל", ע.ר.
עמותה עצמאית למען תיקון רוחני-תרבותי וחברתי-פוליטי
באין חזון יפרע עם" משלי כט: יח"
בעד מי להצביע?
הצעותינו לאמות-מידה לקבלת ההחלטה שלך!

1. האם המפלגה בה תבחר/י מקבלת שלושה עקרונות ציוניים אלה:
א. "זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית" (מגילת העצמאות)
"בגבולות מוכרים ובטוחים" (החלטה 242, או"ם).
ב. "אחדותו של העם היהודי ומרכזיותה של מדינת ישראל בחיי העם"
(ההסתדרות הציונית העולמית, תכנית ירושלים, 1968).
ג. מדינה יהודית כ"מרכז קבוע לרוח עמנו ותרבותו" (אחד-העם, "סך-הכל", 1912).

בדקו: האם המפלגה בה תבחר/י משתייכת להסתדרות הציונית העולמית?

2. האם המפלגה בה תבחר/י מקבלת ומקדמת את מטרות חוק היסוד "כבוד האדם וחירותו" (1992), לאמור:
"חוק-יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית".

אנחנו מציעים לך לבחון את המפלגה שברצונך לבחור על-פי 4 אמות-המידה הבאות אשר נותנות ביטוי למדינת
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית:
א. האם החברים ברשימה לכנסת כפופים לגופים נבחרים או שמא הם כפופים לגופים לא-נבחרים (למשל: מועצות
רבניות).
ב. האם קיים ייצוג הולם לנשים ברשימה.
ג. האם המפלגה ניסתה לקדם ביוזמות החקיקה שלה "שיוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל
דת, גזע ומין." (מגילת העצמאות).
ד. האם המפלגה פעלה ביוזמות החקיקה שלה להבטיח שיוויון זכויות לכל הזרמים ביהדות.

3. שיוויון ערך האדם
א. בדור האחרון גוברים והולכים הפערים החברתיים-כלכליים בין אזרחי מדינת ישראל. פערים אלה נוגדים את
שיוויון ערך האדם וקדושתו. באיזה יוזמות נקטה המפלגה שברצונך לבחור על-מנת להתמודד עם מצב זה.
ב. הפערים החברתיים אינם מתבטאים בתחום הכלכלי בלבד. מה עשתה המפלגה שברצונך לבחור בנושא שיוויון
החובות של כל אזרחי ישראל בתחום השירות הלאומי? האם המפלגה היתה שותפה ליוזמה של "חוק טל" הפוטר את
אלה אשר "תורתם-אמנותם" משירות צבאי שווה ערך לשירות של אחרים?

4. מהן וכמה הן היוזמות שיזמה המפלגה שברצונך לבחור בתחום איכות הסביבה?

5. האם יש למפלגה שברצונך לתמוך בה אופק מדיני אשר יכול להביא לשלום אמת בין מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית לבין העולם הערבי.
אלו יוזמות מציעה המפלגה בה תבחר/י?


חוק טל - אי גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל
ביום 2002.7.23 קיבלה הכנסת את "חוק טל" ובשמו המדויק: חוק שירות ביטחון (דחיית שירות לתלמידי ישיבות
שתורתם אומנותם) (הוראת שעה) התשס"ב -2002 .

כך הצביעו המפלגות בכנסת בעד פטור לתלמידי ישיבות מכל שירות לאומי:


51 חברי כנסת תמכו בחוק טל (פטור לתלמידי ישיבות משרות בצבא):
14 חברי כנסת, כולל ראש הממשלה, אריאל שרון, 7 נעדרו) - ליכוד
16 (מתוך 1 ,17 נעדרו) - ש"ס
5 (מתוך 5) - יהדות התורה
2 (מתוך 3 ,5 נעדרו) - מפד"ל
3 (מתוך 2 ,7 נעדרו)) - האיחוד הלאומי-ישראל ביתנו
1 (מתוך 2, אחד נעדר) - מימד (כחלק מסיעת העבודה)
2 (מתוך 2) - גשר
6 - מפלגות ערביות ומעורבות
1 (מתוך 2, אחד נעדר) - עם אחד


 
41 חברי כנסת התנגדו לחוק טל (פטור תלמידי ישיבות משרות בצבא):
16 (מתוך 24, בלי מימד, 1 נמנע, 7 נעדרו). - עבודה
.(10 מתוך) 10 - מרצ
.(6 מתוך) 6 - שינוי
(2 מתוך) 2 - הבחירה הדמוקרטית
2 (מתוך 3, המפלגה לא מתמודדת לכנסת הבאה). - המרכז
הצעת חוק הנישואין והגירושין
ביום 2002.10.24 הפילה הכנסת את הצעת החוק נישואין וגירושין התשס"ב -2002 , המבקשת לקבוע בחוק: כל אדם
יוכל להנשא בישראל על-פי בחירתו בנישואין אזרחיים או דתיים.

כך הצביעו המפלגות להכשלת חופש בחירה בנישואין:
44 חברי כנסת התנגדו להצעה
34 חברי כנסת תמכו בהצעה

סה"כ נעדר נמנע נגד בעד  
21 4 2 14 1 הליכוד
18 4   14   ש"ס
5     5   מפד"ל
5 1   4   יהדות התורה
3   2 1   רע"מ
2   2     גשר
1   1     חירות
26 17 1   8 העבודה
10 1     9 מרצ
6 1     5 שינוי
3       3 חד"ש
4 2     2 ישראל בעלייה
2       2 הבחירה הדמוקרטית
1       1 בל"ד
3 2     1 מפלגת המרכז
1       1 תנועה ערבית להתחדשות
2 2       עם אחד
7 2 1 3 1 האיחוד הלאומי
120 36 6 44 34 סה"כ

המערכת: עורך-ד"ר מיכאל לבני (קב' לוטן); אסנת אלנתן (קב' תמוז-בית שמש);
בנימין מאור (הוד השרון); אופק מאיר (חיפה).
כתובת המערכת: חברותא - חזון לישראל, קיבוץ לוטן, ד.נ. חבל אילות, 88855 .

אתר: www.chavruta.org.il